Náš prístup k riadeniu

Rozhodujúce je zabezpečiť správne zásady, procesy a etickú kultúru podnikania. Naším cieľom je fungovať otvorene a transparentne a zvyšovať naše štandardy. Naša stratégia riadenia spoločnosti definuje silnú organizačnú štruktúru, zásady podnikovej stratégie a správania a usmernenia pre prax. Podporujeme a propagujeme podnikovú kultúru, ktorá zabezpečuje zdravie, bezpečnosť a spokojnosť všetkých pracovníkov. Výkonný manažment a dozorné orgány sa snažia chrániť spravodlivé obchodné praktiky zaoberajúce sa rizikami, dodržiavaním predpisov, úplatkárstvom a korupciou.
Vymazať všetko