Toyota Material Handling Europe vydala štvrtú Správu o udržateľnom rozvoji

Dnes bolo zverejnené, že spoločnosť Toyota Material Handling Europe, ktorá je súčasťou spoločnosti Toyota Industries Europe, ktorá je v úplnom vlastníctve Toyota Industries Corporation, uviedla svoju štvrtú Správu o udržateľnom rozvoji. Správa poskytuje transparentný a podrobný prehľad záväzkov spoločnosti v oblasti trvale udržateľného rozvoja, zameraných na maximalizáciu kvality a bezpečnosti zákazníkov, na optimalizáciu príležitostí pre ľudí, aby mohli prosperovať, a na minimalizáciu dopadov na životné prostredie.

„Nulové plytvanie (Zero Muda) je naša vízia, pretože kvalita je kľúčová pre napredovanie v podnikaní. Rovnako pristupujeme aj k spolupráci s našimi obchodnými partnermi, našimi ľuďmi a k životnému prostrediu. Poďme sa teda spoločne usilovať o nulovúé poruchovosť, nulové nehody a nulové emisie,“ hovorí Matthias Fischer, Generálny Riaditeľ j spoločnosti Toyota Material Handling Europe.

Spoločnosť Toyota Material Handling Europe touto štvrtou Správou o udržateľnom rozvoji potvrdzuje svoje pevné odhodlanie stať sa lídrom v tomto odvetví prostredníctvom partnerstva s dodávateľmi, s členmi akademickej obce a začínajúcimi podnikmi pre dosahovanie ich cieľov v oblasti trvale udržateľného rozvoja. Spoločnosť Toyota Material Handling Europe podporujúca ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja je od roku 2010 partnerom Európskej agentúry pre zdravie a bezpečnosť pri práci (EU OSHA) v rámci ich kampaní Zdravé pracoviská. Majitelia spoločnosti Toyota Industries Corporation v Japonsku sú od roku 2019 jednými, z menej ako 40 podnikov na celom svete, s dvojnásobným A ohodnotením od popredného svetového rebríčka CDP za celopodnikové environmentálne správanie.

Spoločnosť EcoVadis, tretia strana hodnotiaca zvyšovanie transparentnosti, nedávno ocenila Toyota Material Handling Europe a 16 z jej dcérskych pobočiek zlatou úrovňou (EcoVadis Gold), pričom zlato stanovila do roku 2021 ako minimálny štandard pre všetky spoločnosti Toyota Material Handling a potvrdilo ich vedúcu pozíciu v Európe v oblasti udržateľnosti.

Od roku 1993 je Toyota Industries Corporation (TICO) jednou z prvých spoločností, ktoré sa zaviazali implementovať Kjótsky protokol. V dôsledku systematického prístupu sa v ich 4 najväčších závodoch v Európe znížili emisie CO2 o 2 321 ton. Zároveň sa dosiahlo  o 20 % menej emisií ročne ako v roku 2012, zatiaľ čo sa výroba v tom istom období takmer zdvojnásobila. To je jeden z mnohých dôvodov, prečo spoločnosť Toyota Material Handling Europe(TMHE) a 10 jej dcérskych spoločností získali od EcoVadis ohodnotenie „vynikajúca“ alebo „pokročilá“ vo svojich postupoch environmentálneho riadenia.

"Zero Muda is our vision, as quality is key to keep business moving. It applies to how we work with our business partners, our people, and with the environment. So let's strive together towards zero breakdowns, zero accidents and zero emissions," says Matthias Fischer, President and CEO at Toyota Material Handling Europe.

With this fourth sustainability report, Toyota Material Handling Europe confirms its firm ambition in becoming an industry leader by partnering with suppliers, academia, and start-ups to achieve their sustainability goals. Toyota Material Handling Europe endorses the United Nations Sustainable Development Goals and is a partner of EU-OSHA on their Healthy Workplaces Campaigns since 2010. Since 2019, its owner, Toyota Industries Corporation in Japan, is one of less than 40 corporations globally with a double A-rating from CDP, the world's leading ranking for corporate environmental performance.

Recently EcoVadis, a third-party evaluation to streamline transparency, has rewarded Toyota Material Handling Europe and 15 of their 24 local entities with the EcoVadis Gold level, setting Gold as a minimum standard for all of Toyota Material Handling by 2021 and confirming its leading position in sustainability in Europe.

Since 1993, Toyota Industries Corporation (TICO) has been one of the first companies committed to implement the Kyoto Protocol. Due to their systematic approach, CO2 emissions across their 4 largest factories in Europe have decreased by 2,321 tonnes. Achieving 20% less annual emissions than in 2012, while production nearly doubled over the same period. This is one of the many reasons Toyota Material Handling Europe and 10 of its subsidiaries achieved "outstanding" or "advanced" rating of their Environmental management practices by EcoVadis.

Kontakt pre médiá

Toyota Material Handling Europe
Akiko Elmwall, PR Manager
+46 (0)142 8 6259, M: +46 (0)72 701 1577

Kontaktujte nás >

Ľudia pozerajúci sa na vozík

Náš udržateľný prístup

Spoločne môžeme niečo zmeniť maximalizáciou bezpečnosti, minimalizáciou dopadu na životné prostredie a optimalizáciou podnikateľských činností.

Prečítať viac >

Ilustrácia dvoch ľudí držiacich kľúč

Zdravé pracoviská

V kampani 2016-2017, spolu s EU-OSHA, sme sa usilovali o zdravotne nezávadné a produktívne pracovné prostredie pre všetky vekové kategórie. 

Prečítajte si viac >

Picture of text on whiteboard

Filozofia Toyota Way

Naším cieľom je zabezpečiť maximálnu efektivitu vašej manipulácie s materiálom. Preto uplatňujeme súbor hodnôt nazývaný Toyota Way. 

Prečítať viac >

Výrobný systém Toyota TPS

V našich výrobných zývodoch aplikujeme metódu štíhlej výroby a uplatňujeme tzv. pull systém, čo znamená, že vyrábame len to, čo si vy objednáte.

Prečítajte si viac >