Ako znížiť počet nehôd s vysokozdvižnými vozíkmi v sklade?

V spoločnosti Toyota Material Handling neustále analyzujeme primárne príčiny bezpečnostných problémov, ako sú napríklad nehody s vysokozdvižnými vozíkmi, aby sme mohli prijať protiopatrenia na zvýšenie bezpečnosti a produktivity logistických operácií. Čo sa považuje za najdôležitejšiu pridanú hodnotu pre bezpečnejšie pracovisko? Nižšie uvádzame niekoľko riešení, ktoré vám môžu pomôcť znížiť počet nehôd s vozíkmi na vašom pracovisku.

Prečo dochádza k nehodám s vysokozdvižnými vozíkmi?  

Bezpečnosť na pracovisku je jednou z našich najcennejších priorít, či už ide o našich vlastných zamestnancov alebo našich zákazníkov. Podľa štúdie Eurostatu bol v roku 2020 najvyšší počet nezávažných a smrteľných pracovných úrazov spôsobený stratou kontroly nad strojmi, nástrojmi, dopravnými prostriedkami alebo manipulačnou technikou.

K nehodám s vysokozdvižnými vozíkmi zvyčajne dochádza v dôsledku kombinácie viacerých faktorov a často sa riziko zvyšuje pri cúvaní.

Jedným z významných dôvodov je chyba obsluhy, niekedy spôsobená nedostatočným školením, ale aj rušným pracovným prostredím v spojení s prejavmi únavy. K nehodám môže viesť aj nedostatočná údržba vysokozdvižných vozíkov.

To isté platí pre preťaženie alebo nesprávne nakladanie materiálov. V neposlednom rade môže ku kolíziám a nehodám viesť nedostatočná komunikácia medzi obsluhou vysokozdvižných vozíkov, chodcami a ostatnými pracovníkmi. 

Ako účinne znížiť počet nehôd s vysokozdvižnými vozíkmi v sklade?

 

Na zníženie počtu nehôd s vysokozdvižnými vozíkmi v sklade možno zaviesť niekoľko kľúčových opatrení:  

 • Všetkým obslužným pracovníkom vysokozdvižných vozíkov by sa mali poskytnúť komplexné školiace programy, ktoré zahŕňajú bezpečné pracovné postupy, správne techniky manévrovania a hraničné hodnoty nosnosti. Pravidelné kurzy a hodnotenie môžu pomôcť posilniť znalosti a zručnosti obsluhy.  
 • Pravidelne vykonávajte analýzu rizík s cieľom predchádzať potenciálnym nebezpečenstvám a plánovať zlepšenia.  
 • Vybavte vysokozdvižný vozík bezpečnostnými asistenčnými systémami, ktoré znižujú riziko ľudskej chyby, najmä počas dlhých a búrlivých pracovných dní v rušnom sklade.  
 • Mali by sa vytvoriť jasné a dobre udržiavané dráhy s vymedzenými zónami pre chodcov a vysokozdvižné vozíky, čím sa minimalizuje riziko kolízie.  
 • Zabezpečte bezpečné oddelenie vodičov dodávok od nakladacích a vykladacích činností tým, že počas nakladania/vykladania nákladných vozidiel budú čakať v bezpečnom priestore. 
 • Pravidelná údržba vysokozdvižných vozíkov a zariadení je nevyhnutná na včasnú identifikáciu a riešenie potenciálnych rizík.   
 • Používanie nástroja na správu vozového parku môže výrazne zvýšiť bezpečnosť vo vašom sklade a riešiť problémy už pri prvých príznakoch.  
 • Podpora a rozvoj kultúry bezpečnosti, povzbudzovanie k hláseniu problémov a ich rýchle riešenie.  

Niekoľko bezpečnostných riešení pod drobnohľadom 

 • Asistenčné systémy namontované na vašej manipulačnej technike 

Technológia zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o zvýšenie bezpečnosti v prevádzke a zníženie rizika nehôd, ako aj pri vytváraní bezpečnejšieho pracovného prostredia pre obsluhu a zamestnancov. Veľmi pozitívny vplyv však môžu mať aj jednoduché riešenia, ako sú (doplnkové) bezpečnostné svetlá, ktoré upozorňujú ľudí v sklade na pohyb vozíka.

Ako už bolo spomenuté, pri cúvaní s vysokozdvižnými vozíkmi vznikajú nebezpečné situácie, takže asistenčný systém, ako napríklad SEnS+, môže obsluhe skutočne pomôcť znížiť riziko kolízie prostredníctvom upozornení a kontroly vozíka.  

 • Údaje o správe flotily vozíkov s cieľom realizovať zlepšenia na základe faktov 

Na dosiahnutie maximálnej bezpečnosti vašj flotily vozíkov je nevyhnutné zaviesť prísne opatrenia na kontrolu vodičov a umožniť manipuláciu s vozíkmi len certifikovaným a vyškoleným pracovníkom.

 

Kľúčové je taktiež vykonávať predprevádzkové kontroly, aby sa zabezpečilo, že vozíky sú bezpečné na prevádzku. Monitorovanie správania vodičov pomáha identifikovať rizikové oblasti a podporuje rozvoj bezpečnejšej kultúry práce. Pochopením toho, ktoré skupiny vodičov pracujú podľa osvedčených postupov, môžete ďalej zvýšiť celkovú bezpečnosť flotily vozíkov.

 • Školenie obsluhy na vytvorenie kultúry bezpečnosti  

Vzhľadom na to, že práca s materiálom vedie k vysoko rizikovému prostrediu, školenie obsluhy je nevyhnutným krokom na optimalizáciu bezpečnosti a efektívnosti vašej prevádzky. Keďže v spoločnosti Toyota Material Handling, ktorá má viac ako 25 rokov skúseností a 97 školiacich zariadení po celej Európe, vieme, aký význam má školenie v oblasti manipulácie s materiálmi, sme pevne odhodlaní podporovať a šíriť význam vytvárania a pestovania kultúry bezpečnosti na pracoviskách.

Výhody školenia obsluhy

Školenie obsluhy prináša množstvo výhod, ktoré presahujú znižovanie škôd na tovare alebo zariadeniach a obmedzovanie nehôd s chodcami alebo pracovníkmi.

Medzi hlavné prínosy patrí:

 

 • Zvýšená motivácia: Vodiči, ktorí absolvujú školenie, sú motivovanejší a pracujú efektívnejšie.
 • Znížená spotreba energie: Lepšie vodičské zručnosti vedú k efektívnejšej prevádzke, čo znižuje spotrebu energie.
 • Významná návratnosť investícií: Investícia do školenia sa vracia v podobe znížených nákladov na opravy a vyššej produktivity.
 • Zvýšená produktivita: Lepšie vyškolení vodiči zvyšujú celkovú produktivitu pracoviska.

Bezpečnostné školenia pre manažérov

Každý je rovnako zodpovedný za zvyšovanie bezpečnosti na pracovisku. Preto poskytujeme bezpečnostné školenia nielen pre obsluhujúcich pracovníkov, ale aj pre manažérov a vedúcich pracovníkov.

Tieto školenia zahŕňajú:

 • Analýza rizík: Pomáhame manažérom identifikovať oblasti, kde je potrebné zlepšenie bezpečnosti.
 • Účinné riešenia: Poskytujeme konkrétne riešenia na zlepšenie bezpečnosti a zníženie rizík.

Nepodceňujte bezpečnosť na pracovisku

Pokiaľ ide o bezpečnosť, aj to najmenšie zlepšenie môže mať veľký význam. Postavenie bezpečnosti na prvé miesto je nielen kľúčové pre podporu bezpečného pracovného prostredia pre vašich zamestnancov, ale taktiež zlepšuje celkovú efektivitu a prispieva k úspechu vašej firmy. Začnite v malom, myslite vo veľkom a neustále pracujte na zlepšení bezpečnosti na vašom pracovisku.

Autor:
Marc Maureaux
Senior Sustainability Manager for TMHE Market Operations

VIAC O ŠKOLENÍ OBSLUHY

 

Vymazať všetko