Solárne panely inštalované v Toyota Material Handling Manufacturing Sweden

Toyota Material Handling Europe posúva ambíciu udržateľnosti pomocou pripojenia sa k iniciatíve OSN Race To Zero

Spoločnosť Toyota Material Handling Europe má spolu so svojimi zákazníkmi, obchodnými partnermi a zamestnancami zámer vybudovať ekonomiku s nulovými čistými emisiami a zaväzuje sa zriadiť vedecky podložené ciele

V súlade s Parížskou dohodou o boji s klimatickou zmenou sa spoločnosť zaviazala k cieľu „Firemná ambícia 1,5 °C“. Spoločnosť je povinná nastaviť vedecky podložené ciele týkajúce sa znižovania emisií naprieč celým hodnotovým reťazcom, ktoré sú v súlade s udržaním globálneho otepľovania do úrovne 1,5 °C nad úrovňou pred priemyselnou revolúciou. Taktiež sa zaviazala k dlhodobému cieľu dosiahnuť polovičnú úroveň skleníkových plynov do roku 2030 a dosiahnuť nulové čisté emisie najneskôr do roku 2050. 

Toyota Material Handling Europe má ambíciu byť súčasťou riešenia týkajúceho sa zmeny klímy a znižovania uhlíkovej stopy svojej prevádzky v súlade s odporúčaniami IPCC. V rámci svojich cieľov smerom k činnostiam s nulovými čistými emisiami už dosiahla niekoľko míľnikov, medzi ktoré patrí zníženie emisií CO2 z vlastných prevádzok o 29 % od roku 2012, dosiahnutie nulových čistých emisií v jej najväčších závodoch vo Švédsku a prechod na 100 % obnoviteľnú elektrickú energiu.

Okrem toho sa už skôr zaviazala dosiahnuť nulové čisté emisie z emisií oblasti 1 a 2 (vytvorené jej vlastnými prevádzkami a tie, ktoré vzniknú prostredníctvom zakúpenej energie) do roku 2031. Rovnako sa bude snažiť znížiť emisie oblasti 3 (vytvorené nepriamo naprieč celým hodnotovým reťazcom) o 55 % do roku 2031 v súlade s  European Green Deal a Fit for 55%.

Zmysluplný, transparentný pokrok

Tento posledný záväzok však dostane snahy spoločnosti na úplne novú úroveň. Vykonajú sa dôkladné analýzy všetkých jej emisií – vrátane emisií oblasti 1, 2 a 3 – budú sa vyvíjať a komunikovať podrobné emisné ciele, ktoré majú byť splnené počas nasledujúcich dvoch rokov.  

„Toto je veľmi dôležitý vývoj v našej ceste udržateľnosti,“ hovorí Prezident a CEO, Ernesto Domínguez, „je naším cieľom byť lídrami v klimaticky pozitívnej transformácii a neustále sa zlepšovať v našom boji proti zmene klímy v súlade s našimi hodnotami Kaizen.“

„Keďže 97 % našich emisií vzniká mimo našich operácií, je našou veľkou snahou zvyšovať naše úsilie naprieč celým dodávateľským reťazcom a vytvárať koordinované riešenia, ktoré majú čo najväčší dosah. Taktiež budeme zástancami podporných vládnych politík, ktoré nám umožnia pracovať spolu s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a zamestnancami na znižovaní uhlíkovej stopy a budúcej transformácií celého logistického priemyslu.“

Ernesto pokračuje: „Nastavenie vedecky podložených cieľov v súlade s odporúčaniami Parížskej dohody a organizácia pravidelných nezávislých kontrol zabezpečia, že náš pokrok bude zmysluplný a transparentný. Po vytvorení dialógu s našimi akcionármi sa budeme snažiť identifikovať viac príležitostí pre sledovanie spotreby energie, elimináciu odpadu a pre zavedenie inovatívnych riešení, na rýchlom vývoji ktorých môžeme pracovať spoločne.“ 

Iniciatíva vedecky podložené ciele (SBTi) je spolupráca medzi CDP, Iniciatívou OSN Global Compact, Inštitútom svetových zdrojov (WRI) a Svetového fondu na ochranu prírody (WWF). 

Doteraz sa k hnutiu pripojilo viac ako 900 spoločností, ktoré zastupujú viac ako 13 biliónov USD v trhovej kapitalizácii. Tieto spoločnosti zároveň podpísali kampaň Firemná ambícia 1,5 °C .  

Zapojením sa do Firemnej ambície 1,5 °C je spoločnosť teraz súčasťou iniciatívy Race to Zero, kampane podporovanej OSN. Toyota Material Handling Europe reaguje na naliehavú výzvu k činnosti pre spoločnosti, ktorých úlohou je zriadiť ciele na zníženie emisií v súlade s hodnotou 1,5 °C v budúcnosti. 

Kontakt pre médiá

Toyota Material Handling Europe
Akiko Elmwall, PR Manager
+46 (0)142 8 6259, M: +46 (0)72 701 1577

Kontaktujte nás >

Vymazať všetko