Cesta k nulovým emisiám: Spoznajte našu energetickú politiku

Zastavenie globálneho otepľovania a stabilizovanie klímy je jednou z najväčších výziev súčasnosti. Už nestačí len vyvíjať obchodné modely, ktoré znižujú znečistenie životného prostredia. Investori a klienti dnes posudzujú obchodné modely podľa toho, ako prispievajú k dosiahnutiu cieľov OSN ohľadom udržateľného rozvoja, ako napríklad čistá energia a klimatická činnosť.

Cesta spoločnosti Toyota

Spoločnosť Toyota Industries Corporation (TICO) sa na túto novú cestu vydala pred 25 rokmi. Toyota Material Handling Europe má vedúcu úlohu pri zavádzaní zmien v priemysle, s bezuhlíkovou budúcnosťou. Teraz sa verejne zaviazala dosiahnuť bezuhlíkový stav v rámci vlastných operácií do roku 2030.

Tento cieľ nulových emisií podporuje dokument 2050 Environmental Vision spoločnosti Toyota Industries Corporation (TICO) a jej Šiesty environmentálny akčný plán, ktorý predstavuje ambicióznu stratégiu pre zmenu klímy. Energetická politika je taktiež v súlade so Smernicou EÚ o energetickej účinnosti a s národnými legislatívami vo viacerých európskych krajinách.

Energetická politika

Ako odozvu na vyššie uvedené, zaviedla spoločnosť Toyota Material Handling Europe energetickú politiku, ktorá sumarizuje očakávania jej partnerov, ako sú zákazníci, majitelia a regulačné orgány. Táto stratégia je určená pre lídrov každej pobočky spoločnosti. Mali by ju dodržiavať a prispôsobiť jej energetickú stratégiu.

Energetická politika spoločnosti Toyota Material Handling je pre rok 2030 založená na troch pilieroch a cieľoch:

  • nulové emisie z vlastných operácií s míľnikmi pre bezuhlíkovú elektrinu do roku 2021 a s certifikáciou ISO 50001 pre všetky pobočky spoločnosti do roku 2025,
  • mapovanie emisií v dodávateľskej sieti a spolupráca s dodávateľmi pre vývoj nízkouhlíkových alternatív,
  • vývoj kompletného sortimentu bezuhlíkových výrobkov a riešení do roku 2030 s vyhliadkou nulového uhlíka pri všetkých riešeniach používaných u zákazníkov do roku 2050.

„Priemysel budúcnosti bude bezuhlíkový. Spoločnosť Toyota tak preberá vedenie pri transformácií nášho priemyslu. Naším ďalším míľnikom je zaviesť úplný bezuhlíkový stav v operáciách do roku 2030,” povedal Tom Schalenbourg, Riaditeľ udržateľného rozvoja v spoločnosti Toyota Material Handling Europe

Zavádzanie energetickej politiky

Cieľom spoločnosti Toyota Material Handling Europe je dosiahnuť nulové uhlíkové emisie v priemyselných činnostiach do roku 2050. Jedným zo spôsobov, ako dosiahnuť nulové uhlíkové emisie, je získať certifikáciu ISO50001 vo všetkých európskych pobočkách.

Akýkoľvek systém ISO je formálnym záväzkom zaviesť prístup priebežného zlepšovania (Kaizen). V prípade ISO50001 je cieľom energetická účinnosť. Použitie menšieho množstva energie na výrobu rovnakého obchodného výsledku pomáha znižovať náklady a vytvára príležitosť na investovanie do rýchlejšieho prechodu na zelenú energiu.

ISO50001 je systém riadenia, ktorý začína energetickým auditom vykonaným externými stranami a zároveň identifikuje príležitosti, ako napríklad prechod na LED osvetlenie, automatizáciu, eko-dopravu atď. Každá miestna pobočka bola požiadaná, aby vypracovala správu s definíciou priorít, ktorá predstavuje základ pre akčný plán s projektmi pre dosiahnutie certifikácie na základe tohto energetického auditu.

Na základe toho by sa vykonávali projekty a aktualizovali sa politiky, všetko v súlade s prístupom PDCA (plán, činnosť, kontrola, nariadenie). Jedným z príkladov môže byť zavedenie 5S v služobných dodávkach a tým pádom zníženie hmotnosti a vyplývajúcej energetickej straty. Ďalším príkladom je prechod na budovu s energetickým hodnotením A s cieľom znížiť emisie.

Okrem ISO50001 existuje viacero spôsobov, ako znížiť energetický odpad. Jedným z nich, ktorý je úspešný v rámci spoločnosti Toyota Material Handling Europe, je väčšia transparentnosť medzi pobočkami spoločnosti: pomocou zberu energetického výkonu každej pobočky a jeho sumarizáciou v ročných intervaloch. To umožňuje spoločnostiam pozrieť sa na vlastnú spotrebu a zvažovať rôzne príležitosti na zlepšenie.

Švédsky závod je prvý s nulovými emisiami

Napriek historicky nízkej cene za ropu kvôli pandémii, nemusia ceny energií výrazne klesnúť. Naopak, môžu ešte rásť, keďže vlády, ktoré hľadajú peniaze a zelené riešenia krízy, dokážu zvyšovať dane na energie. Nanešťastie, pre väčšinu priemyslov nie sú energetické a klimatické problémy také dôležité, ako iné nákladové položky. A to aj napriek tomu, že spoločnosti sa nimi musia zaoberať v rámci programov s vysokou prioritou.

V rámci Európy majú regulačné orgány v každom regióne vlastné spôsoby, ako sa vysporiadať s klimatickou zmenou. Zdá sa, že severná Európa v tejto oblasti vedie zavedením silnej koalície medzi spoločnosťami a verejnosťou s cieľom zaviesť ambiciózne ciele udržateľnosti, ktoré idú aj nad legislatívne ustanovenia.

Od augusta 2019 je spoločnosť Toyota Material Handling Manufacturing Sweden (so sídlom v Mjölby) uznaná ako bezuhlíkový závod, ktorý vytvára nula emisií CO2 a  používa iba zelenú elektrinu, diaľkové kúrenie a kvapalný bioplyn.

Tento úspech sme dosiahli vďaka prechodu z kvapalného zemného plynu (LPG) na kvapalný bioplyn (LBG). Závod v Mjölby je tak prvou pobočkou v rámci Toyota Material Handling Europe, ktorý dosiahol nulové emisie a dúfame, že čoskoro ho budú nasledovať ďalšie pobočky. Spoločnosť Toyota Industries Corporation (TICO) preto udelila závodu výročnú cenu TICO Group Annual Environmental Excellence Award za úspech pri tomto projekte.

Manažment závodu a všetci zamestnanci sa veľmi rýchlo pridali k myšlienke dosiahnuť svoj cieľ a mali jasné očakávania pre tento projekt – silno verili v pozitívne výsledky. Výsledkom bol hladký priebeh projektu, ktorý si vyžadoval iba niektoré technické nastavenia, ktoré umožnili lakovacím linkám fungovať na bioplyn.

„S výsledkom sme spokojní, ale musíme pokračovať v našom úsilí a pokúšať sa o priebežné zlepšovanie (Kaizen) s ohľadom na energetickú účinnosť, ale aj dopravu a ďalšie aspekty,“ povedala Maria Välitalo, manažérka udržateľnosti v Toyota Material Handling Manufacturing Sweden

Ďalšie projekty energetickej účinnosti

Závod v Mjölby plánuje tiež do konca roka získať certifikáciu ISO50001, čo si vyžaduje rozsiahle plánovanie toho, ako môže ušetriť ešte viac energie prostredníctvom ďalších opatrení. Musia určiť, ktoré zmeny môžu mať najväčší dosah, ktoré činnosti by sa mali následne vykonať a tiež si musia stanoviť jasné a konkrétne ciele.

Ďalším projektom, do ktorého švédsky závody investoval, bola inštalácia solárnych panelov na strechu budovy. Aj keď toto opatrenie neprispeje veľkou mierou k bezuhlíkovému stavu, ako prechod na bioplyn, keďže používajú zelenú elektrinu, je to spôsob, ako nakupovať menej elektrickej energie.

Rovnako ako mnohé investície bol prechod na nulové emisie veľkým prínosom tak pre životné prostredie, ako aj pre spoločnosť. „Bol to veľký projekt, ale uskutočniteľný, a v skutočnosti to šlo veľmi hladko. Sme jednou z prvých spoločností vo Švédsku, ktorá používa kvapalný bioplyn týmto spôsobom a tým, že ukazujeme, ako sa dá použiť na chod veľkého závodu dúfame, že sme dobrým príkladom pre ďalšie spoločnosti,“ hovorí Maria.

„Našou výzvou je, že iba malá časť našich emisií je pod našou priamou kontrolou. Zvyšných 80 % pochádza z používania nášho vybavenia a 15 % z operácií našich dodávateľov. Povzbudzovaním dodávateľov, zákazníkov a ostatných partnerov, aby prešili na zelenú elektrinu, môžeme začať výrazne znižovať najväčší objem našich emisií. Dosiahnutím nulových emisií v našom švédskom závode sme dosiahli čiastkový cieľ slúžiť ostatným ako príklad,“ vysvetlilTom Schalenbourg, Riaditeľ Udržateľného rozvoja v Toyota Material Handling Europe.

Ďalším dôležitým krokom je vypracovať a zaviesť novú energetickú politiku. Vďaka oddanosti a angažovanosti všetkých zamestnancov sa to môže stať realitou. Najväčšou výzvou je naďalej kompletná transparentnosť naprieč celou dodávateľskou sieťou. To všetkos ohľadom na všetky aspekty, ktoré sa týkajú energií.  Ďalším krokom je optimalizovať energetickú účinnosť vybavenia, ktoré používajú zákazníci. Prečítajte si kompletnú správu o udržateľnosti.

Vymazať všetko