Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Toyota Material Handling SK s.r.o.

 

A. Rozsah pôsobnosti

 

Sortiment spoločnosti Toyota Material Handling SK s.r.o. („dodávateľ“ alebo „TMHSK“), so sídlom Vajnorská 134/A, 831 04 Bratislava je určený výhradne pre podnikateľov v zmysle zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, so sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby na území Slovenskej republiky, ktorá je schopná určiť adresu na doručenie v rámci Slovenskej republiky. Ak by dodávateľa kontaktovali odberatelia so sídlom spoločnosti mimo územia Slovenskej republiky, za účelom získania cenovej ponuky pre akýkoľvek Produkt uvedený v online obchode, presmeruje žiadosť do online obchodu v krajine, v ktorej má odberateľ sídlo spoločnosti alebo miesto podnikania, o čom odberateľa upovedomí.

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj "VOP") sa vzťahujú na všetky transakcie týkajúce sa nových a použitých produktov ("Produkty") a služieb ("Služby"), uskutočnených prostredníctvom nášho internetového obchodu s podnikateľmi (ďalej len "zákazník").

Pri každej aktualizácii online obchodu sa všetky ceny a opisy produktov, ktoré boli predtým platné v našom online obchode, stávajú neplatnými.

Vznik, zmena, zánik, výkon, povaha, platnosť a všetky aspekty týchto VOP sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Všetky spory vzniknuté zo vzájomných obchodných vzťahov a v súvislosti s nimi sa nepodarili odstrániť vzájomnou dohodou strán, budú s konečnou platnosťou rozhodované príslušným súdom Slovenskej republiky. Vzájomné obchodné vzťahy vyplývajúce z objednávky sa v celom rozsahu riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

  

B. Predmet zmluvy

 

Prezentácia ponuky produktov a služieb, ktorá je zobrazená v internetovom obchode spoločnosti Toyota Material Handling SK s.r.o., vrátane súvisiacich ilustrácií, výkresov a údajov o rozmeroch, hmotnosti a výkonnosti, nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale len pozvánku na predloženie ponuky zákazníkom.

Po odoslaní objednávky dostane odberateľ potvrdenie o prijatí e-mailom s názvom "Ďakujeme za objednávku". Toto potvrdenie o prijatí je informácia o obsahu objednávky, nepredstavuje prijatie objednávky odberateľa, len potvrdenie jej prijatia. Po spracovaní objednávky pracovníkom dodávateľa bude odberateľovi poslaný e-mail s potvrdením  v znení: „Potvrdenie Vašej objednávky".

Objednávka sa považuje za prijatú Dodávateľom a záväznou dohodou uzavretou medzi stranami pri potvrdení objednávky dodávateľom. Odberateľ je však viazaný objednávkou už po jej zaslaní.

Pri objednávke má odberateľ možnosť si vybrať možnosti financovania, ktoré dodávateľ ponúka na svojej stránke pri vypĺňaní objednávky.

Pred odoslaním objednávky môže odberateľ kedykoľvek zmeniť informácie alebo opraviť akékoľvek zadané nesprávnosti. Proces objednávania môže byť kedykoľvek prerušený, kým odberateľ nepotvrdí poľom "Odoslať objednávku", jednoduchým zatvorením okna prehliadača.

Cieľom dodávateľa je spracovať objednávku do 1 pracovného dňa a to vystavením potvrdenia objednávky, obsahujúcim údaje o objednávke a dohodu prostredníctvom e-mailu pre zákazníka na uloženie / tlač. Dohoda musí byť v slovenskom jazyku. Ak produkt nie je k dispozícii, dodávateľ potvrdenie nevydá. Namiesto toho bude odberateľ kontaktovaný s alternatívnymi riešeniami. Platnosť zmluvy podlieha písomnému alebo elektronickému potvrdeniu objednávky, ktoré je klientovi zaslané štandardným komerčným spôsobom odoslania (e-mailom, faxom, listom atď.) po prijatí platby v súlade s oddielom C.

Písomné potvrdenie objednávky dodávateľom je záväzné, pokiaľ ide o opis povahy výrobku, ceny a množstva výrobkov objednaných odberateľom. Ak sa potvrdenie objednávky dodávateľa (vrátane ceny objednávky) líši od objednávky odberateľa, má sa za to, že odberateľ s upravenou cenou uvedenou v potvrdení objednávky súhlasí (vrátane ceny objednávky), ak odberateľ neoznámi bez zbytočného odkladu dodávateľovi opak.

Dodávateľ si vyhradzuje právo odchýliť sa od zmluvne dohodnutých parametrov, ak sú takéto odchýlky bežné v bežnom obchodnom styku. To platí najmä pre farebné zmeny a technické zmeny výrobcu za predpokladu, že nemajú vplyv na spôsobilosť na použitie a dohodnutú kvalitu.

Dohody, najmä ústne dohody, prísľuby, záväzky a povinnosti, záruky a ubezpečenia nášho obchodného personálu sú záväzné len s našim písomným potvrdením.

Ak nie je uvedené inak, objednané produkty budú pred dodávkou zmontované. Odberateľ má právo na doručenie nezmontovaného produktu, ak o to výslovne požiada, z čoho vyplýva, že zostavenie vykoná sám odberateľ na svoje náklady. V prípade, ak inštaláciu vykonal dodávateľ, služby dodávateľa poskytnuté odberateľovi budú zahrnuté už v cenovej ponuke.

Dodávateľ si vyhradzuje neobmedzené práva duševného vlastníctva (vrátane, bez obmedzenia, autorských práv, práv na dizajn a ochranných známok, ako aj obchodných patentových práv) na produkty, odhady nákladov, výkresy, obrázky, ilustrácie produktov, filmové produkty a všetok ďalší obsah vrátane multimediálneho obsahu online obchodu. Akékoľvek použitie, šírenie, najmä prenos, kopírovanie, zverejňovanie a poskytovanie, vrátane kópií vo forme exkluzívnych produktov a / alebo obsahu v internetovom obchode, je podmienené udelením výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu.

Videozáznamy a obrázky produktov, ktoré sú k dispozícii na našej webovej stránke, sú určené výhradne na to, aby poskytli približnú predstavu o produktoch, ktoré sú v nich opísané a neposkytujú žiadnu záruku a / alebo záruku na výrobky a ich výkon akéhokoľvek charakteru v súvislosti s reklamovanými produktmi. Pri použitých / rekonštruovaných výrobkoch sa namiesto obrázka jednotlivého produktu môže zobraziť referenčný obrázok pre daný model výrobku. Aby sme predišli pochybnostiam, písomné potvrdenie objednávky je záväzné pre opis povahy a množstva produktov.

 

C. Ceny a platobné podmienky

 

Cenník sa nepretržite reviduje a Dodávateľ má právo meniť v ňom uvedené ceny bez upozornenia. Všetky ceny sú bez DPH.

Náklady na dopravu sortimentu od dodávateľa k odberateľom, ktorý bol zakúpený v elektronickom obchode dodávateľa znáša odberateľ, pričom výška nákladov za dopravu je stanovená v potvrdení objednávky, ak sa strany nedohodli inak. Celkové náklady na dopravu, ktoré znáša odberateľ sa vypočítajú pripočítaním nákladov na každý výrobok samostatne. Cena za prepravu výrobku je určená podľa vzdialenosti, hmotnosti, objemu výrobku a predpokladu, že na adrese dodania tovaru nie je k dispozícii žiadna nakladacia rampa. Ak je potrebné pripočítať dodatočné poplatky alebo náklady za prepravu, dodávateľ bezodkladne upovedomí odberateľa a poplatok bude uvedený v potvrdení objednávky.

Podmienky pre jednotlivé platobné metódy:

1) Faktúra: Splatnosť faktúry je 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. Za deň zaplatenia kúpnej ceny sa považuje deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet spoločnosti TMHSK. Za uhradenie kúpnej ceny bezprostredne po vystavení faktúry sa neposkytuje žiadna zľava.

2) [Try & Buy s krátkodobým prenájmom]; Výberom možnosti financovania ["vyskúšať a kúpiť"](Kúpa na skúšku v SVK) je odberateľovi poskytnutá možnosť krátkodobého prenájmu produktu maximálne počas X týždňov v súlade s podmienkami dodávateľa pre krátkodobý prenájom, ako je ďalej opísané v časti G. Odberateľ má potom možnosť vrátiť objednaný Produkt na konci doby nájmu alebo ho zakúpiť v súlade s podmienkami pôvodnej objednávky, pričom v takomto prípade bude Cena Produktu fakturovaná po uplynutí doby prenájmu na základe faktúry s dobou splatnosti nie dlhšou ako 30 dní po dátume vystavenia faktúry.

3) [dlhodobý prenájom 36 mesiacov]; Výberom možnosti financovania ["prenájom 36 mesiacov"] je odberateľovi poskytnutá možnosť prenájmu Produktu po dobu 36 mesiacov v súlade s našimi podmienkami pre dlhodobý prenájom, ako je ďalej opísané v časti G. Suma za prenájom je fakturovaná mesačne, s dobou splatnosti nie dlhšou ako 30 dní od dátumu vystavenia faktúry.

Platobné podmienky pre ďalšie služby

v) Pri výbere ponuky služby popísanej v oddiele H je požiadavka odberateľa spracovaná tak, ako je to uvedené v časti B. Ceny služieb zobrazené v internetovom obchode sú len orientačné a podliehajú špecifikácii v zmluve o poskytovaní služieb medzi stranami.

Objednávateľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek započítanie vzájomných nárokov, zliav, znižovanie alebo iné, pokiaľ sa strany nedohodli inak.

Ak sa dá odôvodnene predpokladať, že odberateľ nebude schopný plniť svoje platobné záväzky v dôsledku platobnej neschopnosti odberateľa alebo ak okolnosti inak naznačujú výrazné zhoršenie schopnosti platiteľa zaplatiť, dodávateľ si vyhradzuje  právo pozastaviť dodávku jedného alebo viacerých objednávok na produkty alebo služby dodávané spoločnosťou TMHSK.

 

 

D. Odovzdanie a prevzatie tovaru

 

 Informácie o dodacích lehotách, dňoch a termínoch dodania, uvedené v online obchode sú orientačné. Dodacia lehota je uvedená v potvrdení objednávky a začína plynúť od obdržania potvrdenia objednávky odberateľom.

Dodávateľ odovzdá odberateľovi sám alebo prostredníctvom dopravcu tovar v mieste uvedenom v objednávke tovaru v online obchode dodávateľa, na území Slovenskej republiky. Dodávateľ súčasne vykoná zaškolenie obsluhy, pokiaľ sa na tom zmluvné strany dohodli. Odberateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť dodávateľovi na odovzdanie tovaru v mieste určenom v objednávke. V prípade, že dodávateľ bude uvádzať tovar do prevádzky, je odberateľ povinný podpísať protokol o uvedení tovaru do prevádzky.

Odberateľ je povinný písomne v prepravných listoch (ako napr. Dodací list) uviesť zistené nezrovnalosti vzniknuté medzi objednaným a skutočne dodaným tovarom, prípadne je povinný uviesť poškodenie dodaného tovaru. Odberateľ je povinný si takto vyhotovený záznam nechať podpísať dopravcom. Odberateľ je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň upovedomiť o týchto skutočnostiach predávajúceho. Pokiaľ odberateľ nesplní akúkoľvek povinnosť uvedenú v týchto VOP, zaniká mu právo na reklamáciu tovaru.

V prípade, ak odberateľ neposkytne potrebnú súčinnosť na odovzdanie tovaru dodávateľovi, oneskorene prevezme tovar alebo bezdôvodne odmietne prevziať tovar, uvedeným konaním resp. nekonaním sa dostáva odberateľ do omeškania. Ak odberateľ oneskorene prevezme tovar alebo neposkytne dodávajúcemu primeranú súčinnosť na doručenie objednaného tovaru, bez toho, aby bolo dotknuté akékoľvek iné právo alebo náprava, ktoré má k dispozícii podľa Obchodného zákonníka, má dodávateľ právo (1) uskladniť tovar v priestoroch vo svojom vlastníctve a fakturovať odberateľovi primerané náklady, ktoré dodávateľovi pritom vznikli a / alebo (2) predať objednaný tovar akejkoľvek tretej strane za najlepšiu cenu, ktorú je možné účelne získať a (po odpočítaní všetkých skladovacích a predajných nákladov) uplatniť si voči odberateľovi nárok na rozdiel v cene medzi cenou objednanou odberateľom a cenou, za akú sa predmet predaja predal tretej osobe.

Odberateľ vyhlasuje, že si predmet kúpy prehliadol s odbornou starostlivosťou, vyskúšal, a že je oboznámený s jeho technickým stavom. V prípade, ak je predmetom kúpy použitý tovar, odberateľ predmet kúpy považuje za primerane starý, bežne opotrebený a kúpna cena zodpovedá jeho opotrebeniu a dĺžke používania. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť za žiadne ďalšie prípadné vady na predmete kúpnej zmluvy.

Prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpnej zmluvy nastáva fyzickým prevzatím tovaru na základe protokolu o prevzatí tovaru alebo o uvedení tovaru do prevádzky, ak o to odberateľ požiada, a súčasne úplným zaplatením kúpnej ceny vrátane DPH.

Dodávateľ odovzdá odberateľovi všetky doklady umožňujúce prevzatie tovaru bezprostredne po uzavretí kúpnej zmluvy. Doklady, ktoré odberateľa oprávňujú nakladať s predmetom kúpnej zmluvy, a ktoré osvedčujú vlastnícke právo odberateľa, odovzdá dodávateľ až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Pokiaľ je odberateľ v omeškaní s úhradou kúpnej ceny o viac ako 30 kalendárnych dní po lehote splatnosti, je povinný vrátiť tovar dodávateľovi, prípadne umožniť mu na prvé vyzvanie okamžité a bezvýhradné odobratie nezaplateného tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo na náhradu škody.

V prípade, ak je dlžník v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny po dátume splatnosti faktúry/faktúr, je predávajúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

 

E. Zhromažďovanie a používanie údajov z manipulačnej techniky/strojov

 

 

 

Manipulačná technika/stroje značky Toyota zhromažďujú a uchovávajú údaje o ich využití počas ich používania. Prenos a spracúvanie všetkých takýchto údajov vykonáva spoločnosť Toyota Material Handling bez toho, aby boli dotknuté práva duševného vlastníctva zákazníka a dodržiavanie platných právnych predpisov. S cieľom neustále zlepšovať naše logistické riešenia, produkty, prenájom a služby, spoločnosť Toyota Material Handling a jej dcérske spoločnosti, budú zhromažďovať, používať, upravovať a kopírovať akékoľvek údaje získané na základe tejto Zmluvy. Všetky právne povinnosti týkajúce sa osobných údajov zostávajú nedotknuté.

 

F. Vrátenie tovaru

 

Okrem spôsobu kúpy uvedeného v oddiele C ods. 2 bod 3), je odberateľ oprávnený vrátiť nepoškodený výrobok alebo iné dodané položky z online obchodu spoločnosti v lehote 10 dní za predpokladu, že nie je poškodené balenie a pečate, nejde o predmety vyrobené na objednávku, sú dodávateľovi vrátené bezplatne a formulár na vrátenie je správne vyplnený a priložený k vracajúcej sa zásielke.

Zaplatená kúpna cena bude vrátená odberateľovi na základe vystaveného dobropisu. Vrátená suma bude rovnaká ako zaplatená kúpna cena za predpokladu, že dané položky boli vrátené v lehote uvedenej v predošlom bode.

 

G. Záručné podmienky a servis

 

Záruka poskytovaná od dodávateľa odberateľom pri objednávkach z e-shopu je určená na stránkach dodávateľa pre každý výrobok samostatne. Pokiaľ nie je na stránke pri výrobku výslovne uvedená záručná doba, zmluvné strany sa dohodli, že na predmetný výrobok sa záruka nevzťahuje.

Vady, ktoré je možné zistiť pri prevzatí tovaru a / alebo v rámci protokolárneho uvedenia tovaru do prevádzky, je odberateľ povinný uviesť v prepravnom liste alebo v protokole o uvedení tovaru do prevádzky; ostatné vady je odberateľ povinný oznámiť u dodávateľa písomne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po ich zistení, nedodržanie uvedenej povinnosti má za následok preklúziu nároku odberateľa na bezplatné odstránenie vady.

Záruka zaniká v prípade, ak:

  • výrobcom predpísaná údržba tovaru nebola vykonaná v predpísanom termíne

  • výrobcom predpísaná údržba alebo oprava tovaru nebola vykonaná dodávateľom Toyota Material Handling SK s.r.o. alebo dodávateľovým autorizovaným servisom

  • pri výmene súčiastky alebo oprave tovaru boli použité neoriginálne náhradné diely

 

H. Dlhodobý a krátkodobý prenájom

 

Potenciálny odberateľ ma právo poslať spoločnosti Toyota Material Handling SK s.r.o. požiadavku na prenájom konkrétneho modelu nákladného vozidla. Žiadosť o nájom stroja, ktorá nie je pre spoločnosť Toyota Material Handling SK s.r.o. záväzná, musí obsahovať kontaktné údaje odberateľa, ako aj požadovanú dobu prenájmu a špeciálne požiadavky (ak existujú). Po prijatí žiadosti na určenú e-mailovú adresu bude odberateľovi vystavené potvrdenie o prijatí žiadosti. Ak bude žiadosť prijatá, zašle spoločnosť Toyota Material Handling SK s.r.o.  na podpis nájomnú zmluvu. Možnosti nájmu podľa pododdielu C3 (3) alebo (4) sú podmienené uzatvorením zaslanej nájomnej zmluvy, ako aj predchádzajúcej úverovej analýze a úverovému rozhodnutiu. V prípade konfliktu alebo rozporu medzi týmito VOP a nájomnou zmluvou sa riadia vzťahy medzi účastníkmi zmluvy nájomnou zmluvou.

 

I. Vzťah všeobecných zmluvných podmienok a zmlúv, dohoda zmluvných strán

 

Všeobecné obchodné podmienky sa uplatňujú v spojení s dohodou zmluvných strán o podmienkach zmluvy. Dohoda zmluvných strán, ktorá špecifikuje produkt, podmienky a rozsah poskytnutých služieb majú prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami v prípade ich konfliktu alebo rozporu.

V cenách uvedených v online obchode sú zahrnuté všetky náklady za práce vykonané dodávateľom u odoberateľa a dopravu tovaru, ide predovšetkým o náklady na zmontovanie a uvedenie produktu do prevádzky a náklady na prepravu tovaru od dodávateľa ku odberateľovi. Dodávateľ si vyhradzuje právo účtovať náklady na prepravu tovaru a náklady na zmontovanie a uvedenie produktu do prevádzky samostatne, nad rámec cien uvedených v online obchode. Práca sa vykonáva počas bežných pracovných hodín dodávateľa v pracovných dňoch od 07:00 do 16:00. Nadčasy, dodanie náhradných dielov a príslušenstva a akékoľvek ďalšie dodatočné náklady vzniknuté odberateľovi budú účtované podľa cenníka dodávateľa platného v čase vykonania údržby.

 

J. Dodacia lehota a vyššia moc

 

Informácie o dodacích lehotách a dňoch dodania uvedené na stránkach dodávateľa sú len orientačnými údajmi. Dodacie lehoty, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky, sa považujú za splnené, ak je zásielka odoslaná dodávateľom v rámci dodacej lehoty.

Dodávateľ si vyhradzuje právo odložiť doručenie produktov, zrušiť potvrdenie objednávky alebo znížiť objem produktov, ktoré sa majú dodať odberateľovi, pričom uvedené konanie resp. nekonanie nebude považované za porušenie povinností zo strany dodávateľa vyplývajúcich z týchto VOP, ak bolo spôsobené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior) - vládne akcie, vojna alebo vojnový stav, teroristické činy, protesty, nepokoje, občianske nepokoje, požiar, výbuch, povodeň, epidémia, výluky, štrajky alebo iné pracovné spory (bez ohľadu na to, či sa týkajú zamestnancov dodávateľa alebo odberateľa), obmedzenia alebo oneskorenia ovplyvňujúce dopravcov, neschopnosť alebo oneskorenie pri získavaní dodávok vhodných materiálov.

Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností dodávateľa vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar odberateľovi v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať odberateľa a vrátiť mu zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený odberateľom.

  

K. Odstúpenie od zmluvy a zmluvná pokuta:

 

  • ak odberateľ odstúpi od objednávky v lehote dlhšej ako 21 kalendárnych dní pred dohodnutým dňom dodania tovaru, je povinný zaplatiť dodávateľovi v lehote 14 dní od odoslania odstúpenia dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25% kúpnej ceny tovaru,

  • ak  odberateľ odstúpi od objednávky v lehote kratšej ako 21 kalendárnych dní / vrátane / pred dohodnutým dňom dodania tovaru, je povinný zaplatiť dodávateľovi v lehote do 14 dní od odoslania odstúpenia dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50% kúpnej ceny tovaru,

  • ak odberateľ odmietne prevziať tovar, a to aj napriek písomnej výzve dodávateľa a splnenie všetkých podmienok uvedených v kúpnej zmluve dodávateľa, má odberateľ povinnosť zaplatiť dodávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100% kúpnej ceny tovaru. Zmluvná pokuta je splatná dňom, kedy dodávateľ odoslal odberateľovi výzvu k jej zaplateniu. Ak už bola odberateľom zaplatená kúpna cena za tovar, má dodávateľ právo započítať kúpnu cenu uhradenú odberateľom voči nároku na úhradu zmluvnej pokuty.

Dojednaním alebo zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu škody.

 

L. Záverečné ustanovenia

 

Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 28. 5. 2020 a nahrádzajú všetky predošlé všeobecné obchodné podmienky.

Odberateľ svojim súhlasom s týmito podmienkami na e-shope dodávateľa potvrdzuje, že si tieto VP pozorne prečítal, všetky ich ustanovenia sú mu zrozumiteľné a jasné a súhlasí s nimi. Zároveň sa tieto VP stávajú neoddeliteľnou súčasťou objednávky zaslanej cez e-shop.

V prípade, ak je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa svojím zmyslom najviac približuje neplatnému, neúčinnému alebo nepoužiteľnému ustanoveniu. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Meniť či dopĺňať zmluvu (vrátane obchodných podmienok) je možné iba písomnou formou.

Práva a povinnosti výslovne neupravené Zmluvou a/alebo VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných Právnych predpisov .

Vymazať všetko