Toyota Way - way we do things

Koncepcia Toyota Way je založená na základných princípoch spoločnosti Toyota. Päť kľúčových hodnôt tejto koncepcie vyjadruje presvedčenie a hodnoty spoločné celej skupine Toyota Group. Od všetkých členov tímu Toyota na všetkých úrovniach sa očakáva, že budú tieto hodnoty rešpektovať pri každodennej práci a vo vzťahu k ostatným.

Výzva

V spoločnosti Toyota máme dlhodobú víziu a snažíme sa čeliť všetkým výzvam s odvahou a kreativitou potrebnou na realizáciu tejto vízie.

Kaizen

Kaizen znamená snahu o kontinuálne zlepšovanie. Keďže žiadny proces nemožno nikdy vyhlásiť za úplne dokonalý, je tu vždy priestor pre zlepšovanie.

Genchi Genbutsu

Filozofia Genchi Genbutsu znamená "ísť až k zdroju a nájsť fakty umožňujúce prijať správne rozhodnutia, docieliť konsenzu a dosiahnuť vytýčené ciele."

Rešpekt

Toyota si váži ostatných, vynakladá maximálne úsilie na to, aby iným porozumela, prijíma zodpovednosť a usiluje ako najlepšie vie o vybudovanie vzájomnej dôvery.

Tímová práca

Toyota podporuje osobný a profesijný rast, ponúka príležitosti na rozvoj a vytvára predpoklady pre maximálnu výkonnosť tímu i jednotlivcov.

Kaizen dáva každému členovi právomoc vykonávať zmeny vo svojich rolách, ktoré následne vedú k zlepšeniam v spoločnosti.  

Späť na Toyota Lean Academy >>

True North - Smerom k cieľovej vízii

Koncept True North, čiže pravý sever, predstavuje cieľovú víziu, o ktorej naplnenie v TLA pri spolupráci s našimi zákazníkmi usilujeme. Robiť veci preto, že sú správne a potrebné, a nie preto, že ich vieme urobiť - to je kľúčový prístup pri sledovaní našej vízie pravého severu. Vízia TPS True North je zhrnutá v nasledujúcich štyroch kľúčových prvkoch:

Rešpekt k ľuďom a ich bezpečnosť – Bezpečnosť musí byť vždy na prvom mieste, ale je potrebné tiež zapojiť všetok personál do neustáleho zdokonaľovania procesov a organizácie ako celku - a vybudovať tak "kaizen" kultúru.

Nulové vady – Overovať kvalitu v každom kroku procesu, aby bola zaistená spokojnosť zákazníkov a predišlo sa plytvaniu spojenému s nápravou chýb.

Plynulé toky riadené dopytom – Cieľom Just in Time je, aby bol každý výrobok vyrábaný na základe dopytu a predišlo sa tak plytvaniu v podobe nadprodukcie a stagnácie materiálu.

100% pridanej hodnoty – Stredom záujmu je úžitok pre zákazníka. Eliminácia plytvania a maximalizácia hodnoty prostredníctvom neustáleho zdokonaľovania procesov a obohatenie produktu o skutočnú pridanú hodnotu, bez zdržania či prestojov.

Spoločnosť Toyota Material Handling definovala svoju vlastnú víziu True North ako "Muda na nule" - Už žiadne čakanie a plytvanie vďaka plynulému toku tovaru a dát. Vízia "Muda na nule" utvára základný prístup pre našu novú stratégiu "Kvalita vo všetkom, čo robíme" a stavia zákazníka vždy na prvé miesto a do stredu nášho snaženia.

Muda je japonský výraz pre plytvanie, ktoré môže mať mnoho podôb. Od nadvýroby, ktorá je najzávažnejšia, po ďalšej formy plytvania, ako zbytočný pohyb pracovníkov, nadbytočné zásoby, chyby, nadbytočné spracovanie, zbytočné premiestňovanie a prestoje. Toyota sa snaží eliminovať Muda nielen vo svojich vlastných prevádzkach, ale prostredníctvom vzájomnej spolupráce usiluje o dosiahnutie podobných cieľov aj u svojich zákazníkov.

Späť na Toyota Lean Academy >>

Vymazať všetko