Zásady ochrany súkromia

 

V týchto zásadách ochrany osobných údajov vysvetľujeme, ako zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné informácie, ktoré o vás spracovávame keď nakupujete alebo využívate naše služby, navštevujete naše webové stránky, prípadne s nami komunikujete iným spôsobom. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sú rozdelené do rôznych kategórií.

Všetky aktualizácie a zmeny v zásadách o ochrane súkromia nájdete na tejto stránke.

 

 1. Kto sme

 

Sme Toyota Material Handling Slovensko s.r.o. (tiež známy ako TMHSK), sídlom Vajnorská 134/B 831 04  Bratislava. TMHSK je súčasťou skupiny TICO. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke v časti "Prečo Toyota? --> O nás --> Kto sme".       Spoločnosť TMHSK je zodpovedná za zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov, popísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa spracovania Vašich údajov, môžete nás kontaktovať na adrese: info@sk.toyota-industries.eu; prípadne telefonicky na +421 (2) 48252512.

 

2. Typy údajov, ktoré spracovávame

 

Môžeme zhromažďovať a spracúvať predovšetkým nasledujúce kategórie údajov, z ktorých niektoré sa považujú za osobné údaje:

 1. Meno fyzických osôb (ďalej len „FO), názov právnických osôb (ďalej len „PO“), pohlavie

   

 2. Vaše kontaktné údaje a osobný účet alebo údaje o registrácii, ako aj názov vašej spoločnosti vrátane adresy, telefónneho čísla, identifikačného čísla DPH a vašej e-mailovej adresy.

   

 3. Informáciu, či ste osoba staršia ako 16 rokov

   

 4. Informácie o Vašich žiadostiach a nákupoch

   

 5. Naša komunikácia s Vami

Keď nám pošlete e-mail, „chatujete“ s nami online, prípadne komunikujeme  prostredníctvom sociálnych médií, registrujeme našu komunikáciu s Vami. V prípade telefonickej komunikácie na pevnú linku TMHSK, naša zákaznícka podpora zaregistruje Vaše otázky alebo sťažnosti v internej databáze. Môžeme tiež zaznamenávať telefonické hovory za účelom školenia resp. skvalitňovania našich služieb.

 1. Informácie, ktoré zhromažďujeme pri používaní našich webových stránok, aplikácií a iných digitálnych médií

Ak navštívite naše webové stránky, môžeme zaregistrovať vašu IP adresu, typ prehliadača, operačný systém, odkazujúce webové stránky, správanie webového prehliadania.

Môžu nám byť zaslané automatické upozornenia, v prípade, ak otvoríte newsletter alebo kliknete na odkaz v tomto bulletine.

S Vaším súhlasom môžeme získať aj Vaše údaje o polohe.

 1. Informácie týkajúce sa sociálnych médií. V závislosti od vašich nastavení sociálnej siete môžeme získať informácie od poskytovateľa sociálnych sietí. Napríklad, ak sa prihlásite na naše služby pomocou účtu sociálnych sietí, môžeme získať profil sociálnej siete vrátane kontaktných údajov, záujmov a kontaktov. Ďalšie informácie o osobných údajoch, ktoré dostávame od poskytovateľa sociálnych sietí a o tom, ako zmeniť Vaše nastavenia, nájdete na webových stránkach a pravidlách ochrany osobných údajov poskytovateľa sociálnych sietí.

   

 2. Informácie, ktoré sa rozhodnete zdieľať s nami

V prípade ak sa rozhodnete, že s  nami budete zdieľať informácie, napríklad keď nám na Facebooku napíšete komentár, vyplníte zákaznícky prieskum alebo odošlete záznam na udalosť.

Cookies a podobné technológie.

Pri používaní našich webových stránok zhromažďujeme informácie prostredníctvom súborov cookies a podobných technológií. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách súborov cookies na webových stránkach alebo mobilných aplikáciách, ktoré používate.

Špecifické služby, aplikácie alebo udalosti.

V prípade konkrétnych služieb, aplikácií alebo udalostí, môžeme zhromažďovať aj iné typy údajov a používať ich aj na iné účely, ako sú uvedené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. O tejto skutočnosti Vás budeme informovať, keď sa zaregistrujete na konkrétnu službu, udalosť alebo si stiahnete aplikáciu.

 

3. Ako zhromažďujeme Vaše údaje

 

V nasledujúcom texte vysvetlíme, ktoré údaje, kedy a za akým účelom zhromažďujeme, spracovávame a používame.

Zhromažďovanie údajov použité výhradne na informačné účely

Ak sa nezaregistrujete na používanie nášho online obchodu alebo ak nám poskytnete akékoľvek informácie, zhromažďujeme iba údaje, ktoré prenesie váš prehliadač, aby ste mohli navštíviť náš online obchod. Sú to:

* IP adresa

* Dátum a čas žiadosti

* Rozdiel v časovej zóne na Greenwichovský čas (GMT)

* Obsah žiadosti (stránka)

* Stav prístupu / kód stavu HTTP

* Množstvo prenášaných údajov

* Správa o úspešnosti vyhľadávania

* Upozornenie, prečo žiadosť mohla zlyhať

* Webová stránka, na ktorej sa žiadosť vyskytuje

* Použitý prehliadač

* Operačný systém

* Rozlíšenie obrazovky

* Pluginy prehliadača (JavaScript, Flash Player, Java, Silverlight, Adobe Acrobat        Reader atď.)

* Jazyk a verzia softvéru prehliadača.

Okrem toho sa používajú aj tzv. Cookies, viď naše pravidlá cookies

Zber údajov pri registrácii v našom online obchode

V prípade, že máte záujem objednať si produkty prostredníctvom nášho online obchodu, je nevyhnutné sa zaregistrovať a vytvoriť zákaznícky účet, v ktorom sú poskytnuté údaje (názov spoločnosti, adresa, e-mailová adresa, ďalšie kontaktné údaje) uložené na našich serveroch.

Aj v prípade registrácie v našom internetovom obchode sa zhromažďujú údaje uvedené vyššie.

Skôr, ako sa môžete zaregistrovať v našom internetovom obchode, musíte súhlasiť s ukladaním a používaním údajov poskytnutých počas registrácie. Príslušné vyhlásenie o súhlase je nasledovné:

 • Prijímam zmluvné podmienky,

 • súhlasím s používaním mojich údajov v rozsahu meno, priezvisko, email a telefónne číslo, na účely registrácie a využívania služieb internetového obchodu prevádzkovateľa a potvrdzujem, že som bol oboznámený so zásadami ochrany súkromia spoločnosti TMHSK."

 

Poskytnutie informácií dotknutej osobe v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“):

 

 1. Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa – Toyota Material Handling Slovensko s. r. o., so sídlom: Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, IČO: 31 375 278,

 2. Účel spracúvania osobných údajov – účelom spracúvania osobných údajov je registrácia dotknutej osoby v internetovom obchode prevádzkovateľa a následné využívanie služieb tohto internetového obchodu,

 3. Právny základ spracúvania osobných údajov – súhlas dotknutej osoby,

 4. Doba uchovávania osobných údajov – po dobu trvania registrácie v internetovom obchode prevádzkovateľa, najdlhšie podobu trvania uzavretého zmluvného vzťahu podľa bodu 4. týchto zásad resp. po dobu uvedenú v bode 7. týchto zásad,

 5. Kategórie príjemcov osobných údajov – pozri body 4. a 5. týchto zásad,

 6. Práva dotknutej osoby  – právo požadovať prístup k osobným údajom dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov; všetko za podmienok stanovených v §§ 21 až 27 zákona,

 7. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek písomne odvolať (e-mailom na adresu: info@sk.toyota-industries.eu); odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním,

 8. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona, ak dotknutá osoba tvrdí, že bola dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom,

 9. Poskytovanie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je nevyhnutné na vykonanie registrácie a následné využívanie služieb internetového obchodu spoločnosti TMHSK; v prípade neposkytnutia uvedených údajov nie je možné vykonať registráciu v internetovom obchode.   

 

4. Aké ďalšie údaje a na aký účel sa používajú?

 

V súvislosti s informačnými povinnosťami podľa § 19 zákona si vás dovoľujeme upozorniť na nasledovné ďalšie údaje, sa používajú a účely, na ktoré sa spracúvajú:

Aby sme vás kontaktovali v súvislosti so zmluvnými rokovaniami a so spracovaním vašich otázok.

Ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje sa použijú na spracovanie zmlúv. V tomto prípade môžu byť vaše údaje odovzdané spoločnosti, ktorá je poverená prepravou a v prípade potreby aj prenos vašich údajov o platbách nášmu poskytovateľovi platieb. Aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu tretích strán k vašim osobným údajom, najmä finančným údajom, proces objednávania je šifrovaný pomocou technológie SSL.

Poskytnutie služieb online a prostredníctvom  mobilných aplikácií.

Niektoré z našich služieb online používajú vašu polohu, napríklad aby vám ukázali najbližšie miesto záujmu. Na uľahčenie používania našich služieb online, môžeme analyzovať údaje, ktoré zhromažďujeme pri používaní našich digitálnych médií a kombinovať ich s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies a podobných technológií (pozri vyššie). Ak chcete napríklad zistiť, ktorý digitálny kanál (e-mail, sociálne médium) alebo zariadenie (stolové, stolové alebo mobilné) preferujete, môžeme obmedziť komunikáciu s týmto kanálom alebo zariadením.

Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje používame, aby sme s vami komunikovali, odpovedali na Vaše otázky alebo riešili Vaše sťažnosti.

Pre štatistický výskum

Používame automatické nástroje na štatistické zisťovanie všeobecných trendov týkajúcich sa využívania našich služieb, webových stránok, sociálnych médií, správanie a preferencie našich zákazníkov a používateľov. Na vykonanie nášho výskumu, môžeme zlúčiť a analyzovať rôzne typy údajov, ako sú popísané vyššie. Použijeme iba agregované údaje a nepoužívame meno, e-mailovú adresu ani iné priamo identifikujúce informácie. Takéto agregované údaje môžeme kombinovať s informáciami, ktoré dostávame od našich autorizovaných predajcov alebo z verejných zdrojov (napríklad: Štatistický úrad SR). Bez Vášho súhlasu nebudeme na tento štatistický výskum používať citlivé údaje. Štatistický výskum nám pomáha rozvíjať lepšie služby a ponuky, poskytovať rýchlejšiu zákaznícku podporu a zlepšovať dizajn a obsah našich webových stránok.

Na účely priameho marketingu

Vaše osobné údaje môžeme použiť na zasielanie informačných letákov, brožúr, propagačných akcií alebo iných marketingových komunikácií. 

Pre pochopenie, čo je pre Vás dôležité, môžeme použiť automatické nástroje na analýzu Vašich osobných informácií. Na tento účel môžeme použiť a skombinovať vyššie popísané informácie. Také agregované údaje môžeme kombinovať s informáciami, ktoré dostávame od našich spoločností v skupinách alebo z verejných zdrojov (napríklad: FinStat s. r. o. ). Bez Vášho súhlasu nebudeme na tento štatistický výskum používať citlivé údaje. 

Výsledky našej analýzy využívame na prispôsobenie našich marketingových komunikácií Vašim konkrétnym záujmom a preferenciám. Napríklad, ak naša analýza ukazuje, že by Vás mohli zaujímať určité typy strojov alebo konkrétne služby, môžeme prispôsobiť náš spravodaj a webové stránky ponukami a obsahom, o ktorých sa domnievame, že sú pre vás relevantné.

Môžeme použiť rôzne kanály pre naše marketingové komunikácie, ako napríklad e-mail, sociálne médiá a Váš osobný on-line účet.

Zacielenie na vlastné publikum - Môžeme sa zúčastniť na programe Facebooku pre vlastné publikum, ktoré nám umožňuje zobrazovať Vám personalizované reklamy pri návšteve Facebooku. Môžeme zdieľať Vašu e-mailovú adresu alebo iný identifikátor s Facebookom a umožniť službe Facebook zistiť, či v ňom máte založený účet. Môžeme použiť podobné programy z iných sociálnych sietí. Môžete sa odhlásiť z účasti v našom vlastnom publiku v službe Facebook (alebo podobných programoch) odoslaním e-mailu z e-mailovej adresy, ktorú odhlasujete, na adresu  info@sk.toyota-industries.eu . Ďalšie informácie o zacielení na vlastné publikum nájdete na webových stránkach poskytovateľa sociálnych médií.

Objekt alebo odvolanie - Môžete namietať alebo odvolať svoj súhlas s prijímaním marketingových správ kedykoľvek podľa pokynov v príslušnej marketingovej komunikácii alebo kontaktovaním nás na adrese info@sk.toyota-industries.eu

 

5. Zdieľanie údajov s tretími stranami

 

Môžeme zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami na nasledujúce účely:

 1. Pre podporné služby, ktoré poskytujeme

Využívame tretie strany na poskytovanie našich služieb, ako sú dodávatelia IT, poskytovatelia sociálnych sietí, marketingové agentúry, spoločnosti poskytujúce kreditné a debetné karty a poskytovatelia skríningových služieb proti podvodom. Všetky takéto tretie strany sú povinné v zmysle zmluvy o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov, uzavretej s našou spoločnosťou, zabezpečiť primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej riziku pre vaše práva ako dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov. Tretie strany sú povinné spracúvať vaše osobné údaje len na základe našich pokynov.

 1. Webové stránky tretích strán.

   

  Naše webové stránky obsahujú odkazy na webové stránky tretích strán. Ak budete postupovať podľa týchto odkazov, opustíte naše webové stránky alebo mobilné aplikácie. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na webové stránky tretích strán. Spoločnosť TMHSK nemôže prevziať zodpovednosť za používanie vašich osobných údajov týmito tretími stranami. Vaše používanie týchto webových stránok je na vlastné riziko. Pre ďalšie informácie o tom, ako tieto tretie strany zaobchádzajú s vašimi osobnými informáciami, skontrolujte ich pravidlá ochrany osobných údajov (ak sú k dispozícii).

 

6. Bezpečnosť a uchovávanie údajov

 

Spoločnosť TMHSK prijala primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou, poškodením, zničením, zneužitím alebo ich iným protiprávnym použitím a to v závislosti od rizika, ktoré hrozí vašim právam v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú uchované tak dlho, ako je to potrebné pre účely popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov, alebo pokiaľ je to potrebné na dodržanie zákonných povinností a na riešenie akýchkoľvek sporov.

 

7. Vaše práva

Ak nesúhlasíte so zhromažďovaním Vašich údajov, žiadame Vás, aby ste sa nezaregistrovali v našom online obchode. Z technických dôvodov nie je možné rozlišovať medzi jednotlivými používateľmi, čo znamená, že všetci používatelia, ktorí majú záujem o nákup v online obchode, súhlasia so zberom a používaním údajov uvedených vyššie. Výnimky, bohužiaľ, nie sú možné. Ako zaregistrovaný používateľ máte možnosť požiadať o prístup, aktualizáciu a zmenu Vašich osobných údajov. Taktiež máte možnosť uplatniť akékoľvek práva, ktoré sú Vám priznané na základe ustanovení platných právnych predpisov o ochrane  údajov, vrátane napríklad námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov, právo na vymazanie (na zabudnutie) a ďalšie v súlade s bodom 3. týchto zásad Jediné, čo musíte urobiť, je poslať Vašu písomnú námietku spolu s  kópiou Vášho dôkazu totožnosti na adresu [info@sk.toyota-industries.eu].

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je možnosť, ako odstrániť Váš registrovaný profil. Odvolaním súhlasu strácate možnosť využívať služby nášho online obchodu; stále však môžete využiť naše služby buď kontaktovaním nás priamo na konkrétnej pobočke alebo dohodnutím si stretnutia s našim obchodným zástupcom alebo na e-mailovej adrese: info@sk.toyota-industries.eu  

Upozorňujeme, že aj keď bol Váš profil odstránený, môžeme uchovávať informácie o jednotlivých transakciách na účtovné účely alebo na účely spracovania tejto transakcie a to po dobu vyžadovanú osobitným predpisom. Môžete namietať alebo odvolať svoj súhlas na prijímanie marketingových správ kedykoľvek podľa pokynov uvedených v príslušnej marketingovej komunikácii alebo odoslaním e-mailu na adresu info@sk.toyota-industries.eu. Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov, môžete nás tiež kontaktovať info@sk.toyota-industries.eu .

 

8. Aktualizácia pravidiel

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.05.2018 a nahrádzajú naše predchádzajúce zásady ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov budeme kontrolovať a budeme Vás informovať o akýchkoľvek zmenách uverejnením revidovaných pravidiel na [webovej stránke], ktorá nadobudne platnosť hneď po jej uverejnení.